Deelnemersreglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer akkoord met het hieronder staande reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar “hij” staat, kan “hij” of “zij” worden gelezen.

Algemeen

 1. De Sheltersuit Sleep Out is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is zoveel mogelijk geld in te zamelen voor daklozen.

Als je deelneemt aan de Sheltersuit Sleep Out gelden voor jou de volgende regels:

I. Inschrijving

 1. De inschrijvingstermijn start op 28 november 2019 en sluit bij het bereiken van 650 deelnemers of op de dag van het evenement. Verzoeken tot deelname na sluiting van deze termijn kun je met motivatie naar ons e-mailen ([email protected]). Beslissingen over toelating worden door Sheltersuit genomen en zijn bindend.
 2. Iedere deelnemer betaalt inschrijfgeld om zijn of haar slaapplek te reserveren.
 3. Inschrijven kan alleen maar via de website [www.sheltersuit.com/sleepout]. De inschrijving is alleen definitief als het inschrijfgeld van € 15 is betaald en alle hierna genoemde stappen zijn voltooid. De inschrijving bestaat uit 3 stappen: 1) het aanmaken van een account, 2) de feitelijke inschrijving en 3) het invullen van je streefbedrag van minimaal € 300. Het inschrijfgeld moet direct na het inschrijven (stap 2) worden betaald. Als er niet is betaald, worden je gegevens die (bij stap 1) zijn ingevuld, wel opgeslagen, en kan op een later moment de inschrijving (stap 2) worden afgerond, tenzij op dat moment de inschrijftermijn is overschreden en/of er al 650 deelnemers zijn.
 4. Zolang er geen inschrijfgeld is betaald, is de inschrijving niet definitief en is de inschrijving niet gelukt. Als stap 1 is afgerond, wordt een bevestigingsmail verstuurd met de gegevens van je account. En als de stappen 2 en 3 én de betaling zijn afgerond, ontvang je een bevestigingsmail dat je inschrijving is gelukt.
 5. Als je je inschrijft krijg je een online donatiepagina waarop mensen en bedrijven jouw actie financieel kunnen steunen. Deze donatiepagina kan alleen door Sheltersuit worden aangepast.

II.Inschrijfvoorwaarden

 1. Je inschrijving is pas geldig nadat deze door Sheltersuit per e-mail is bevestigd en nadat je het inschrijfgeld hebt betaald.
 2. Het is niet toegestaan en ook niet mogelijk (de inschrijfmodule staat dit niet toe) om fictieve deelnemers op te voeren of namen en/of gegevens later aan te passen.
 3. Je gaat akkoord met eventueel gebruik van je beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de stichting Sheltersuit, zonder daarvoor een vergoeding te claimen Voor meer informatie hoe Sheltersuit met jouw persoonsgegevens en privacy omgaat, verwijzen wij naar de privacyverklaring op de website [www.sheltersuit.com/sleepout].
 4. Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde opbrengsten uit donaties of sponsorgeld worden niet gerestitutueerd, ook niet bij vrijwillige uitschrijving of bij uitsluiting van deelname.
 5. Indien een ingeschreven deelnemer om medische redenen niet mag mee doen en dit medisch advies vóór 1 maart 2020 om 20.00u is voorgelegd aan de organisatie (via [email protected]) dan is het mogelijk dat het inschrijfgeld wordt gerestitueerd. Daarbij geldt dat:
  1. Gerealiseerde opbrengsten uit donaties of sponsorgeld worden niet gerestitueerd.
 6. Je bent verplicht om tijdens de Sheltersuit Sleep Out de daarvoor aangegeven accreditatie te dragen.
 7. Je bent verplicht de aanwijzingen van de Sheltersuit-organisatie en de veiligheidsdiensten op te volgen.
 8. Van elke deelnemer, individueel of teamlid, verwachten we dat hij of zij zich tot het uiterste inspant om een bijdrage van minimaal €300 euro per deelnemer bijeen te brengen. Contante donaties en financiële voordelen die voortvloeien uit Sheltersuit Sleep Out stort je op je actiepagina,
 9. Je gezondheid is je eigen verantwoordelijkheid. We raden alle deelnemers aan zich medisch te laten onderzoeken voorafgaand aan de deelname. Deelname aan Sheltersuit Sleep Out moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren; je slaapt immers een nacht buiten.
 10. Deelname aan Sheltersuit Sleep Out vindt plaats op eigen risico.
 11. De minimale leeftijd om deel te nemen aan de Sheltersuit Sleep Out is 18 jaar.
 12. Deelnemers mogen geen alcohol drinken of (andere) verdovende middelen gebruiken tijdens de Sheltersuit Sleep Out. Het is niet toegestaan om alcohol, drugs, wapens en andere verdovende middelen en/of gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het terrein.
 13. Alcohol en koude weersomstandigheden is een gevaarlijke combinatie, Alcohol is een verdovend middel, wanneer je dit gebruikt geeft je lichaam andere signalen af. Om deze reden is het gebruik van alcohol en andere verdovende middelen verboden. Hierop zal ook gesurveilleerd worden tijdens het evenement.

VI. Aanwijzingen en overtreding daarvan

 1. Je moet de aanwijzingen van de Sheltersuit Sleep Out-organisatie te allen tijde onmiddellijk opvolgen.
 2. Je moet de aanwijzingen van de autoriteiten, zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel, onmiddellijk opvolgen.
 3. Bij het niet onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen de Sheltersuit Sleep Out-organisatie en/of de autoriteiten én bij ongeoorloofd gedrag kun je door de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten en van het terrein worden verwijderd. Bij discussie is het besluit van Sheltersuit bindend.

VII. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan Sheltersuit Sleep Out is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.
 2. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan het evenement. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van het evenement, en voor ongevallen, diefstal of welke oorzaak of schade dan ook.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) van deelnemers, en evenmin aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) die deelnemers elkaar en/of derden toebrengen.
 4. Deelnemers dienen zelf voor afdoende verzekeringen tegen alle mogelijke risico’s zorg te dragen.
 5. De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement af te lassen of te verplaatsen. Hierbij wordt het geld, waaronder het inschrijfgeld, niet teruggestort.

VIII. Overige

In geval van onduidelijkheid in of onvolledigheid van het reglement en bij meningsverschillen over de uitvoering van het reglement besluit de Sheltersuit Organisatie wat de handelwijze moet zijn.

Heb je nog vragen, klachten of opmerkingen?

Kijk dan eerst bij de ‘veelgestelde vragen’. Zit het antwoord op je vraag er niet tussen, mail dan met [email protected] We doen ons best je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Verklaringen bij het inschrijven:

 1. Ik heb kennisgenomen van het reglement van Sheltersuit Sleep Out en zal dienovereenkomstig handelen.
 2. Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring van Sheltersuit die te vinden is op de website [www.sheltersuit.com/sleepout].
 3. Ik geef de stichting Sheltersuit Sleep Out toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken voor het zenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en berichten die te maken hebben met het evenement Sheltersuit Sleep Out en gerelateerde evenementen van Sheltersuit. De stichting Sheltersuit zal dit adres niet doorgeven aan derden of voor andere doeleinden gebruiken. Let op! Als je hier niet voor kiest, ontvang je van ons op geen andere manier informatie over het evenement.Deelname aan Sheltersuit is een lichamelijke inspanning op eigen risico. Het valt onder mijn eigen verantwoordelijkheid.